Nyheder

30mar
2021

Ny lov om vanvidsbilisme træder i kraft pr. 31. marts 2021

Ny lov om vanvidsbilisme træder i kraft pr. 31. marts 2021

English version below.

Regeringen skærper indsatsen mod vanvidskørsel og har nu vedtaget lovforslaget om ændring af færdselsloven. Fra og med onsdag den 31. marts 2021 træder reglerne om konfiskering af biler derfor i kraft.

Det betyder, at biler, der benyttes til vanvidskørsel, inkl. ulovlig kap- og væddekørsel, bliver konfiskeret af myndighederne og solgt på auktion. Dette gælder uanset, om man ejer, leaser, lejer eller låner den benyttede bil. Køres der vanvidskørsel i en erhvervsleaset firmabil, gælder de samme regler.

Hos ALD støtter vi naturligvis op om at bekæmpe denne type kørsel, så vi kan holde antallet af ulykker og konfiskerede biler nede. Det er altid vigtigt at køre hensynsfuldt og overholde fartgrænserne, da det ellers kan være livsfarligt. Nu bliver det dog også dyrere, da det er leasingtager, der vil bære omkostningen, hvis en firmabil bliver konfiskeret på baggrund af vanvidskørsel. Ud over dette står man fra 1. marts 2021 også over for markant hårdere straffe som vanvidsbilist.

Vanvidskørsel defineres i to forskellige kategorier:

1.Hvis du ikke rammer nogen, kategoriseres det som vanvidsbilisme i disse tilfælde: 

 • Hvis du kører særligt hensynsløst
 • Hvis du kører med en fart på mere end 100 % af det tilladte i henhold til hastighedsgrænsen, og speedometeret kommer over 100 km/t. Fx hvis du kører 120 km/t et sted, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t
 • Hvis du kører med min. 200 km/t uanset hastighedsgrænsen
 • Hvis du kører med en promille på over 2,0

2. Hvis du rammer en person, kategoriseres det som vanvidsbilisme i disse tilfælde:

 • Hvis der er tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Fx hvis du kører over hastighedsgrænsen eller hvis du er påvirket (Straffeloven, § 241, pkt. 2)
 • Hvis du laver skade på personers legemer eller helbred under samme særligt skærpende omstændigheder som ovenstående punkt (Straffeloven, § 249, pkt. 2)
 • Hvis du udsætter andre personer for nærliggende fare for liv eller førlighed (Straffeloven, § 252)

 

Vi vil endnu en gang minde om, at vanvidskørsel er både livsfarligt, hensynsløst og dyrt. Vi håber, du vil være med til at skabe tryghed i trafikken ved at vise hensyn og overholde fartgrænserne, når du kører bil.

----------

New law on reckless driving is effective from March 31st, 2021

The Government is intensifying its measures to combat reckless driving and has now passed a law that will change the Road Traffic Act. Therefore, from Wednesday, March 31st, 2021, the rules on confiscation of vehicles will become effective.

This means that vehicles used for reckless driving, incl. motor racing and driving races, will be confiscated by the authorities and sold by auction. This applies regardless of whether you own, lease, rent, or borrow the vehicle in question. Thus, if a commercially leased company car is used for reckless driving, the same rules apply.

At ALD, we naturally support the fight against reckless driving, and we wish to minimize the number of accidents and confiscated vehicles. It is always important to drive considerately and to comply with the speed limits, as driving might otherwise be highly dangerous. From now on, it will also be more expensive to drive inconsiderately, as the lessee will bear the expenses if a company car is confiscated due to reckless driving. Furthermore, as of March 1st, 2021, reckless drivers will also face significantly harsher penalties.

Reckless driving can be defined in two different categories:

1. If you do not hit anyone, it will be categorized as reckless driving in the following cases:

 • If you drive particularly recklessly.
 • If you drive at a speed of more than 100 % of the speed limit and the speedometer reaches over 100 km/h. For example, if you drive 120 km/h where the speed limit is 60 km/h.
 • If you drive over 200 km/h regardless of the speed limit.
 • If you drive drunk with a blood alcohol level above 2.0 per mille.

2. If you hit a person, it will be categorized as reckless driving in the following cases:

 • If an involuntary manslaughter occurs under particularly aggravated circumstances. For example, if you violate the speed limit or if you drive under the influence of, e.g., alcohol (Straffeloven, § 241, pt. 2).
 • If you cause damage to a person’s body or health under the same particularly aggravated circumstances as the point above (Straffeloven, § 249, pt. 2).
 • If you endanger the life and limbs of others (Straffeloven, § 252).

 

Once again, we remind you that reckless driving is highly dangerous, inconsiderate, and expensive. We hope that you will take part in creating a safer traffic space by showing consideration and complying with the speed limits when you drive.