Beskatningsregler

Få overblik over de gældende beskatningsregler for firmabiler her.

Registreringsafgift

Bilens CO2-udledning danner basis for beregningen af bilens registreringsafgift, hvilket her har indvirkning på bilens nyvognsværdi og dermed også beskatningsgrundlaget. 
Baseret på CO2-udledningen inddeles bilerne i tre kategorier: 

 • Nulemissionsbiler: 0 g. CO2-udledning pr. km, dvs. elbiler og brintbiler
 • Lavemissionsbiler: Under 50 g. CO2-udledning pr. km., dvs. mange plug-in-hybridbiler
 • Øvrige køretøjer: Over 50 g. CO2-udledning pr. km, dvs. nogle plug-in-hybridbiler samt alle hybridbiler, benzinbiler og dieselbiler

Disse indregistreringsregler gælder for biler, der er indregistreret den 18. december 2020 eller derefter. Dette betyder, at beskatningsgrundlaget for nye biler, der er blevet leveret i perioden 18. december 2020 til 1. juni 2021, hvor DMR er blevet opdateret, skal ændres med tilbagevirkende kraft baseret på den nye beregning af afgiften.

Afgiften på personbiler udregnes således:

 • 25 % af nyvognsværdien op til 65.000 kr.
 • 85 % af nyvognsværdien fra 65.000 kr. til 202.200 kr.
 • 150 % af nyvognsværdien over 202.200 kr. 

Registreringsafgift for øvrige køretøjer udregnes efter ovenstående metode fra 1. juni 2021.

Nulemissionsbiler er fra 1. juni 2021 afgiftsfrataget, hvis nyvognsværdien er under 488.000 kr. Nulemissionsbiler over 488.000 kr. beregnes efter reglerne for personbiler, men der betales kun 40 % af den beregnede afgift, hvis nulemissionsbilen registreres inden 2026. Herefter udfases afgiften løbende, til den er fuldt udfaset i 2035.

Lavemissionsbiler har en registreringsafgift på 45 % af bilens beregnede afgift (efter reglerne for personbiler), hvis bilen registreres i 2021, hvilket øges til og med 2025:

 • Registrering i 2022: 50 %
 • Registrering i 2023: 55 %
 • Registrering i 2024: 60 %
 • Registrering i 2025: 65 %
 • Registrering efter 2025: Afgiften øges med 3 procentpoint pr. år til og med 2030, hvor den øges med 4 procentpoint pr. år indtil 2035, hvorfra den vil være på 100 %

På varebiler betales der 0 % i registreringsafgift af de første 75.000 kr. og 50 % i registreringsafgift på beløb over 75.000 kr. (inkl. moms). 

For kassevogne med en totalvægt på over 3 tons er der et loft på maksimalafgiften på 47.000 kr. Dette betyder i praksis, at kassevogne over 3 tons oftest har en lavere registreringsafgift end lettere kassevogne over 110.000 kr. plus moms.

Bundfradrag

Ved registrering i 2021 er bundfradraget i registreringsafgiften således:

 • Nulemissionspersonbiler: 170.000 kr. 
 • Lavemissionspersonbiler: 50.000 kr. (efter CO2-tillæg)
 • Øvrige køretøjer: 21.700 kr. (efter CO2-tillæg)
 • Alle varebiler: 30.000 kr. 
 • For grønne varebiler er der et ekstra bundfradrag på 80.000 kr. for nulemissionsvarebiler og 50.000 kr. for lavemissionsvarebiler

Midlertidigt batterifradrag på nul- og lavemissionsbiler

Fra 1. juli 2021 er der indført et midlertidigt batterifradrag, som langsomt udfases indtil 2024:

 • 1. juli-31. december 2021: Op til 1.700 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2022: Op til 1.300 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2023: Op til 900 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2024: Op til 500 kr. pr. kWh (dog højst op til 45 kWh)
 • 2025 og frem: Batterifradrag bortfalder

Dette gælder for alle elbiler og plug-in-hybridbiler under 50 g. CO2-udledning pr. km. Der er således ikke batterifradrag på hybridbiler, der ikke kan oplades, og registreringsafgiften beregnes derved på samme måde som for almindelige benzin- og dieselpersonbiler.

Beskatningsværdi – overblik:

 • Den skattepligtige værdi af en firmabil opgøres i 2021 (fra 1. juli) som 24,5 % af bilens nyvognsværdi op til 300.000 kr. samt 20,5 % af den resterende værdi
 • Til den skattepligtige værdi skal der tillægges et miljøtillæg og et CO2-tillæg (se under hhv. Miljøtillæg og CO2-tillæg nedenfor)

Opgørelse af beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget for en firmabil defineres af bilens indkøbspris de første tre måneder. Fra og med måned fire vil beskatningsgrundlaget følge markedsprisen og vil derfor være en teknisk nyvognspris, der følger den lovpligtige genberegning, som har fundet sted siden den 3. oktober 2017. Genberegningen foretages ved at dokumentere bilens markedsværdi, senest når bilen er fire måneder gammel. For at beregne den tekniske nyvognspris, tilbagediskonteres denne markedsværdi til bilens første indregistreringsdato, og således fremkommer den tekniske nyvognspris/nyvognsværdi.  

Beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler, der er taget i brug 1. februar 2020 eller senere, skal ændres, når der sker en genberegning af registreringsafgiften.

Indtil 30. juni 2021 blev beskatningsgrundlaget beregnet som 25 % af bilens nyvognsværdi op til 300.000 kr. samt 20 % af værdien over 300.000 kr. En trinvis udfasning af denne beregningsmetode er dog påbegyndt fra 1. juli 2021, så der ikke længere er et knæk ved 300.000 kr. fra og med 2025. Dette vil sige, at beskatningsgrundlagene for alle firmabiler i alle virksomheder skal ændres hvert år indtil 2025.

Den trinvise udfasning vil ske således:

 • 1. juli-31. december 2021: 24,5 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 20,5 % af den resterende værdi
 • 2022: 24 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 21 % af den resterende værdi
 • 2023: 23,5 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 21,5 % af den resterende værdi
 • 2024: 23 % af bilens beskatningsgrundlag op til 300.000 kr. samt 22 % af den resterende værdi
 • 2025 og frem: 22,5 % af hele bilens beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlag ved kontraktforlængelser

For leasingbiler over 36 måneder, der genleases eller hvor leasingkontrakten forlænges, anvendes også bilens aktuelle markedsværdi som beskatningsgrundlag. Såfremt kontraktforholdene er uændrede i leasingperioden, reduceres beskatningsgrundlaget til 75 % af det oprindelige beskatningsgrundlag, når bilen er +36 måneder.

Brugt firmabil

En brugt bil, som er mere end 3 år gammel (dvs. over 36 måneder), værdiansættes skattemæssigt til handelsprisen inkl. leveringsomkostninger samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og klargøring.

Egenbetaling

I tilfælde af egenbetaling, dvs. at den ansatte selv betaler en del af leasingydelsen, reduceres den skattepligtige værdi af firmabilen med det betalte beløb. Reduktionen kan ske enten i medarbejderens brutto- og/eller nettoløn. En reduktion i nettolønnen medfører en tilsvarende reduktion i den månedlige skattepligtige værdi.

Beskatning af ladestander

En firmabilsbruger bliver fra 1. juli 2021 ikke beskattet af at have en arbejdsgiverbetalt ladestander installeret på privatadressen. For eksisterende firmabiler og ladebokse fra før 1. juli gælder det, at når firmabilsbrugeren har været beskattet af fri bil i minimum seks måneder, kan ladestanderen skattefrit overdrages til medarbejderen uden vederlag. Det er dog kun firmabilen, der må oplades på den arbejdsgiverbetalte ladestander på privatadressen. Hvis en privat el- eller plug-in-hybridbil oplades gratis på virksomhedens ladestander, betragtes det som et personalegode.

CO2-tillæg

Til den skattepligtige værdi af alle personbiler og varebiler skal der yderligere betales et CO2-tillæg. 

I 2021 ser niveauet således ud for personbiler:

 • Op til 125 g. CO2 pr. km: 250 kr. pr. g. CO2 pr. km
 • 125-160 g. CO2 pr. km: 500 kr. pr. g. CO2 pr. km
 • Over 160 g. CO2 pr. km: 950 kr. pr. g. CO2 pr. km

For varebiler er CO2-tillægget på 250 kr. pr. g. CO2 pr. km, uanset hvor mange gram CO2 varebilen udleder.

Miljøtillæg

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal der også tillægges et miljøtillæg. Fra 1. juli 2021 er miljøtillægget 250 % af den årlige ejerafgift og vil stige gradvist til 700 % i 2025, hvilket gælder for alle biler uanset indregistreringsdato.

Læs mere om ejerafgift her.

ALD_A_Ikon_Oversigt_35-4

Kontakt os
33 55 80 50